CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ลิ้งค์บริการ : http://www.osccthailand.go.th/
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.dsdw.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

จากปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเด็ก นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้บริการประชาชนใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย

 1. การกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี (รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส)
 2. การกระทำรุนแรงทางเพศ (คุณแม่วันใส)
 3. การใช้แรงงานเด็ก
 4. การค้ามนุษย์

รูปแบบของระบบ

 • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
 • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
 • สืบค้นข้อมูล
 • มีระบบสมาชิก

รูปแบบการขอรับบริการ

 • ติดต่อด้วยตนเอง หรือแจ้งเบาะแสได้ที่หน่วยงานราชการ

ช่องทางการขอใช้บริการ

 • โทรศัพท์
 • สถานที่ราชการ
 • ออนไลน์เว็บไซต์

สถานที่ติดต่อ : โทรสายด่วน 1300
วันเวลาที่ทำการ : 24 ชั่วโมง

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ