CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบรายงานเรือเข้าและบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบรายงานเรือเข้าและบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์
ลิ้งค์บริการ : https://goo.gl/Mj53fa
ชื่อหน่วยงาน : กรมศุลกากร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.customs.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • สืบค้นข้อมูล
  • ทำธุรกรรมได้ครบวงจรบนเว็บไซต์
  • มีแจ้งผลทางอีเมล์หรือเว็บไซต์

อัตราค่าธรรมเนียม

  • อัตราค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Software House
  • Van provider แต่ละราย

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ