CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบแสดงข้อมูลGIS ผ่านเว็บ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบแสดงข้อมูลGIS ผ่านเว็บ
ลิ้งค์บริการ : http://gis.pwa.co.th/home.php
ชื่อหน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.pwa.co.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ