CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา NIDA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา NIDA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.nida.ac.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ 

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • มีระบบสมาชิก
  • มีแจ้งผลทางอีเมล์หรือเว็บไซต์

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา(ฉบับที่ 2)ปี พ.ศ. 2550
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ