CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง (BMOS)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง (BMOS)
ลิ้งค์บริการ : http://www.codi.or.th/bmos
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://web.codi.or.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีระบบสมาชิก

รูปแบบการขอรับบริการ

  • ติดต่อกรอกแบบฟอร์มการขอใช้โปรแกรม ที่ทำการสำนักงานกลาง และสำนักงานภาค

ช่องทางการขอใช้บริการ

  • สถานที่ราชการ

หลักฐานที่ต้องใช้

  • บัตรประชาชน
  • หนังสือตัวแทนจากองค์กรชุมชน

สถานที่ติดต่อ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2378-8300-9 โทรสาร : 0-2378-8343
วันเวลาที่ทำการ : 8.30 - 16.30 น.

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ
บริการที่เกี่ยวข้อง
ระบบบูรณาการพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง