CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง (สำหรับประชาชนทั่วไป)

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง (สำหรับประชาชนทั่วไป)
ลิ้งค์บริการ : http://party.ect.go.th/WebForm/default.aspx
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.ect.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลที่ท่านสนใจสังกัดพรรคการเมืองใดหรือไม่ ข้อมูลในระบบนี้เป็นการนำเข้าและรับรองข้อมูลโดยพรรคการเมือง หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้พรรคการ เมืองแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป ติดต่อหรือส่งหลักฐานได้ที่ โทร 0 2141 8486 - 92 หรือโทรสาร 0 2143 8585

รูปแบบของระบบ 

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
  • ทำธุรกรรมได้ครบวงจรบนเว็บไซต์

รูปแบบการขอรับบริการ

  • ใช้บริการแบบออนไลน์

ช่องทางการขอใช้บริการ

  • ออนไลน์เว็บไซต์

หลักฐานที่ต้องใช้

  • ไม่มี

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ไม่มีค่าธรรมเนียม

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550

สถานที่ติดต่อ : ใช้บริการแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
วันเวลาที่ทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ