CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : บริการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.ect.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมี กิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ ให้เสียสิทธิ 3 ประการ

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด

รูปแบบการขอรับบริการ

  • ยื่นแบบคำขอด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ช่องทางการขอใช้บริการ 

  • จดหมาย
  • สถานที่ราชการ

หลักฐานที่ต้องใช้

  • กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. 28) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน พร้อมแนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

แบบฟอร์มที่ต้องใช้   

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ไม่มี

สถานที่ติดต่อ : ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
วันเวลาที่ทำการ : เวลาราชการ