CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร
ลิ้งค์บริการ :
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.ect.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอ ยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และนอกราชอาณาจักร เฉพาะกรณีการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. เป็นการทั่วไป

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด

รูปแบบการขอรับบริการ

  • ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งทางไปรษณีย์

ช่องทางการขอใช้บริการ   

  • จดหมาย
  • สถานที่ราชการ

หลักฐานที่ต้องใช้

  • กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน

แบบฟอร์มที่ต้องใช้   

  • คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ไม่มีค่าธรรมเนียม

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่
วันเวลาที่ทำการ : เวลาทำการราชการ

รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ