CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

รายงานข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : รายงานข้อมูลของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.erc.or.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • มีแบบฟอร์ม/เอกสารให้ดาวน์โหลด
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • ชำระค่าธรรมเนียม/ค่าบริการผ่านเว็บไซต์
  • ทำธุรกรรมได้ครบวงจรบนเว็บไซต์

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2553
  • ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553
รูปภาพประกอบ 
รูปภาพประกอบ