CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ตรวจสอบสถานภาพเอกสารทาง Internet

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ตรวจสอบสถานภาพเอกสารทาง Internet
ลิ้งค์บริการ : http://doctracking.boi.go.th
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.boi.go.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ 

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล
  • มีแจ้งผลทางอีเมล์หรือเว็บไซต์

หลักฐานที่ต้องใช้

  • หนังสือมอบอํานาจขอรับ USER ID และ PASSWORD จากผู้มีอํานาจลงนาม ระบุชื่อ บุคคลที่จะมารับ (ผู้มารับต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอํานาจ) ประทับตรา บริษัท (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์)
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนา Passport ของผู้มอบอํานาจ
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ 4 สําเนาหนังสือรับรองของบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานที่ติดต่อ : สํานักสารสนเทศการลงทุน ชั้น 3 อาคารสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือศูนย์ภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง
วันเวลาที่ทำการ : ยื่นขอ Username และ Password ในวันและเวลาทำการ สำหรับบริการตรวจสอบเอกสารผ่าน Internet บริการ 24 ชั่วโมง