CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

ระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : ระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ลิ้งค์บริการ : http://eis.ldd.go.th/borjiew/php/workspace.php
ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.ldd.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

ระบบบริหารจัดการข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จัดทำขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่มีความต้องการ
แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน และบริเวณที่ขาดแคลนระบบที่จะจัดส่งน้ำไปถึงได้ตลอดปี และประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำหรือแล้งซ้ำซาก สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ  Internet ได้แบบ Online Real Time และแสดงผลข้อมูลทั้งในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร์คือแสดงในรูปแบบแผนที่ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล