CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : แบบขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ลิ้งค์บริการ : http://www.senate.go.th/information
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.ksp.or.th

ข้อมูลเบื้องต้น

รูปแบบของระบบ

  • ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์
  • ยื่นคำร้อง/คำขอผ่านเว็บไซต์
  • สืบค้นข้อมูล

อัตราค่าธรรมเนียม

  • A4 ราคาหน้าละ 1 บาท
  • F4 หน้าละ 1.50 บาท
  • B4 หน้าละ 2.00 บาท
  • A3 หน้าละ 3.00 บาท

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Array ( )
หมวดหมู่ให้บริการ :