CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริการ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ลิ้งค์บริการ : https://www.tisi.go.th/cps
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.tisi.go.th/

ข้อมูลเบื้องต้น

 รูปแบบของระบบ 

  • สืบค้นข้อมูล

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
  • ประกาศราชกิจจานุเบกษา