CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

คุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งหมด 9 รายการ : อัพเดท 3 เม.ย. 2561

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ปรับปรุงล่าสุด : 19 ก.พ. 2561 / เข้าชม 24707 ครั้ง

เข้าใช้งาน
บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงาน : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พ.ย. 2559 / เข้าชม 5934 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ภัยทางการเงิน

หน่วยงาน : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พ.ย. 2559 / เข้าชม 7235 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ของ ศคง.

หน่วยงาน : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พ.ย. 2559 / เข้าชม 9877 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรยา

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มี.ค. 2558 / เข้าชม 12576 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ระบบรายงานข้อมูลของผู้ประกอบการค้าข้าว

หน่วยงาน : กรมการข้าว

ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ย. 2561 / เข้าชม 4640 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา

หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มี.ค. 2558 / เข้าชม 26629 ครั้ง

เข้าใช้งาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 1
  • 1
ไปที่หน้า :