CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

Q.การเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On
ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 41244 ครั้ง

คำถาม : การเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On คืออะไร
คำตอบ : การเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On คือ ความสามารถของระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานซ้ำอีก

ระบบเว็บไซต์กลางฯ ได้นำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ โดย สมาชิกระบบเว็บไซต์กลางฯ สามารถเข้าสู่ระบบเว็บไซต์กลางฯ แล้วสามารถเข้าใช้งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานกับระบบบริการของหน่วยงานซ้ำอีก


คำถาม : เทคโนโลยี Single Sign-On มีประโยชน์อย่างไร
คำตอบ : เทคโนโลยี Single Sign On มีที่มาจากปัญหาที่ในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศแต่ละระบบจะมีฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องเข้าใช้งานหลายระบบ เนื่องจากต้องมีและจดจำชื่อผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) หลายชุด บางท่านจึงเลือกที่จะใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวสำหรับทุกระบบ หรือใช้รหัสผ่านที่จำง่าย ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกขโมยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปใช้เพื่อขโมยข้อมูล หรือนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ ได้


คำถาม : บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกับระบบเว็บไซต์กลางฯ แบบ Single Sign-On มีบริการใดบ้าง
คำตอบ : ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้

 • ระบบส่งเสริมและประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • บริการแจ้งเหตุสาธารณะภัยเพื่อประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ระบบการจัดหางานสำหรับผู้สมัครงานและผู้ว่าจ้าง กรมการจัดหางาน
 • ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
 • ระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ของกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 • ระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) ของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว
 • ระบบจัดหางานของบัณฑิต สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยผ่านกองทุน กรอ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ระบบการขออนุญาตกระทำการใดๆในเขตทางหลวงผ่านอินเตอร์เน็ต กรมทางหลวง
 • บริการสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • บริการข้อมูลและประวัติการประกันสังคมสำหรับประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานประกันสังคม
 • ระบบบริการสอบถามปัญหากฎหมายผ่านอินเตอร์เน็ต สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
 • บริการรับแจ้งและให้ความรู้กับประชาชนเรื่องโรคระบาดสัตว์ กรมปศุสัตว์
 • บริการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา กรมการศาสนา
ย้อนกลับ