CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

Q.คำถามทั่วไป
ปรับปรุงล่าสุด : 22 ก.ค. 2557 / เข้าชม 7056 ครั้ง

คำถาม : หน่วยงานใดรับผิดชอบดูแลระบบเว็บไซต์กลางฯ
คำตอบ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)


คำถาม : ข้อมูลต่างๆ ในระบบเว็บไซต์กลางฯ มีที่มาอย่างไร
คำตอบ : ข้อมูลพื้นฐาน และบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐในระบบเว็บไซต์กลาง ได้มาจากการสำรวจสถานภาพระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่ดำเนินการ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางกระทรวงฯ ได้มีการสำรวจข้อมูลดังกล่าวระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเมื่อการสำรวจดังกล่าวเสร็จสิ้น กระทรวงฯ จะได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในระบบให้เป็นปัจจุบันต่อไป


คำถาม : หากหน่วยงานต้องการปรับปรุงข้อมูลหน่วยงานบนระบบเว็บไซต์กลางจะต้องทำอย่างไร
คำตอบ : หน่วยงานสามารถแจ้งชื่อของผู้ที่จะทำหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลไปยัง contact@ega.or.th เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิในการจัดการข้อมูลของหน่วยงาน โดยผู้ใช้งานประเภทดังกล่าว สามารถ

  • ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (ชื่อ ชื่อย่อ ที่อยู่ เว็บไซต์ ฯลฯ)
  • เพิ่ม และปรับปรุงข้อมูลบริการของหน่วยงาน
  • เพิ่ม และจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

คำถาม : หากประชาชนมีการตั้งกระทู้ถามบนกระดานสนทนา ทางกระทรวงฯ มีแนวทางอย่างไรในการตอบกระทู้
คำตอบ : กระทรวงฯ จะจัดเจ้าหน้าที่คอยติดตามกระดานสนทนา และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตอบกระทู้


คำถาม : ระบบเว็บไซต์กลางรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานแบบอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านมาตรฐาน XML หรือ RSS
คำตอบ : ในขณะนี้ยังไม่รองรับ แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีเป้าหมายที่จะจัดทำมาตรฐานการ เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


คำถาม : มีการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์กลางฯ หรือไม่
คำตอบ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตั้งเป้าหมายที่จะให้มีผู้เข้าชมระบบ เว็บไซต์กลางฯ จำนวนไม่ต่ำกว่า 10% ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยทั้งหมด


คำถาม : มีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ระบบให้ประชาชนทราบอย่างไรบ้าง
คำตอบ : กระทรวงได้มีการจัดเตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์ไว้หลายช่องทาง อาทิเช่น

  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านการสัมมนาในเวทีต่างๆ
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายทางสังคม facebook และ twitter
ย้อนกลับ