CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

พันธกิจ 1 
การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ บนฐานขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยคำนึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม

พันธกิจ 2 
การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเป็นฐานไปสู่เวทีโลก

พันธกิจ 3 
การยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า โดยการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

พันธกิจ 4 
การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม

พันธกิจ 5 
การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และสร้างสรรค์มูลค่าให้กับผู้ประกอบการ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนทั้งประเทศ

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร


รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายสุชาติ สินรัตน์
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนน นนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-507-7000 , 02-507-8000 โทรสาร 02-507-5209-10
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.moc.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@moc.go.th
 
หน่วยงานในสังกัด