CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ

2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าให้เข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับรายได้ของประเทศ

3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม

4. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

 
 
วิสัยทัศน์ :

เศรษฐกิจการค้าเติบโต สู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน ภายในปี 2565

 
 
ผู้บริหาร :

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร


รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายสุชาติ สินรัตน์
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-507-7000 , 02-507-8000 โทรสาร 02-507-5209-10
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.moc.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@moc.go.th
 
หน่วยงานในสังกัด