CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. พัฒนาแผน มาตรการ กลไก นวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2. ส่งเสริมทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบเพื่อมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
  3. ส่งเสริมการนำศักยภาพผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ต่อสังคม
  4. ส่งเสริมการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการกรมกิจการผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานผู้สูงอายุ
 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
นายอนุสันต์  เทียนทอง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2642-4353 โทรสาร 0-2642-4307
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dop.go.th
อีเมลติดต่อ : older@dop.mail.go.th