CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมกิจการผู้สูงอายุ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. ผลักดัน นโยบาย มาตรการ กลไก และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคม
2. พัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ
3. คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
4. พัฒนาองค์กร และทรัพยากรการบริหารงาน องค์ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน

 
 
วิสัยทัศน์ :

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม

 

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2642-4336 โทรสาร 0-2642-4307
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dop.go.th/th
อีเมลติดต่อ : older@dop.mail.go.th