CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :
  • สร้างตลาดปัจจัยการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยส่งเสริมการซื้อขายสินค้าบนระบบออนไลน์ จัดตั้งตลาด อ.ต.ก. ในภูมิภาค และจัดตั้งตลาดน้ำ
  • สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรในรูปแบบ 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมเกษตร คัดสรรสินค้าเกษตร Best of ortorkor สร้าง Brand อ.ต.ก. และจัดงาน อ.ต.ก. Fair
  • ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญาและจัดหาตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศให้เกษตรกร
 
 
วิสัยทัศน์ :

" อ.ต.ก. เป็นตลาดที่มีมูลค่าสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2564 "

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ อ.ต.ก
นายกมลวิศว์ แก้วแฝก


รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก
นางณัฐวีย์ ชัยมาลา
นางพรทิพย์ สมเกียรติวีระ (รักษาการ)
นายสุรเดช อชินพยัคฆ์ (รักษาการ)

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 101 ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2279-2080-9 โทรสาร 0-2278-5146
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mof.or.th/
อีเมลติดต่อ : ortorkor@mof.or.th