CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พันธกิจ :

1. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร   โดยการส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับพื้นที่ หรือ
    ชุมชนโดยเกษตรกรเป็นผู้รวบรวม  และกระจายไปยังตลาดกลางภูมิภาค  และระดับประเทศ   เพื่อให้
    เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ   ของระบบตลาด  สินค้าเกษตรและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพ
    เกษตรกรรม
3. ส่งเสริมให้เป็นตลาดสดต้นแบบที่มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4. สร้างตราสินค้า  อ.ต.ก.  ให้เป็นตราสินค้าเกษตร ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านคุณภาพ มาตรฐาน
    และความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
5. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค
6. เป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองตอบงานตามนโยบายภาครัฐ

 
 
วิสัยทัศน์ :

จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ แบบครบวงจร

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้แทนกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายชวลิต ชูขจร
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 101 ถ.กำแพงเพชร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2792080-9 โทรสาร 02-2794097
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mof.or.th/mof-home-1.html