CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา กำกับดูแล และบูรณาการการขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี

 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
นายดรุณ แสงฉาย 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 38 ถ.ราชดำเนินนอก วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2833000 โทรสาร 02-2813959
ลิงค์หน่วยงาน : http://eservice.mot.go.th/motportal/
อีเมลติดต่อ : webmastermot@mot.go.th