CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
    ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลเน้นสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
    ล้อมสำนึกในความเป็นไทย  และมีความรัก และผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้
    รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  จะต้องให้มีจำนวน และคุณภาพสอดคล้อง  กับแผนการผลิตบัณฑิต  ของ
    ประเทศ
3. ทำนุ  บำรุง   ศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าทาง
    วัฒนธรรมของชาติ
4. บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง   ของผู้นำชุมชน   ผู้นำศาสนา  และนักการเมืองท้องถิ่น
    ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย   คุณธรรม   จริยธรรมและความสามารถ  ในการบริหารจัดการตามหลัก
    ธรรมาภิบาลพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. พัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    และสิ่งแวดล้อม  สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน  และสากลตลอดจนสร้างเครือข่าย และ
    ประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน    ระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
6. น้อมนำส่งเสริม    และสืบสานโครงการ   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา   ของ
    เศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและการดำเนินชีวิต
7. เสริมสร้างความเข้มแข็ง   ของวิชาชีพครู  ผลิต  และ พัฒนาครู  และ  บุคลากรทางการศึกษาให้มีจิต
    วิญญาณของความเป็นครูมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
8. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน   และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้เหมาะกับการดำรง
    ชีวิตและการประกอบอาชีพของปวงชนรวมทั้งการแสวงหาแนวทางในการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์
    จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 
 
วิสัยทัศน์ :

 ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 043-556001-8 โทรสาร 043- 556009
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.reru.ac.th