CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

1. ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายใน และระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้น ในเรื่องมาตรฐาน
    ความปลอดภัยความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อส่งมอบ
    ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่า  และความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดี
    กับลูกค้า
2. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร   และ
    สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
3. สร้างความแข็งแกร่งในการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เสริม
    สร้างขีดความสามารถ ทักษะ  และความรับผิดชอบตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร   เพื่อให้
    พนักงาน ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
4. ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่ง
    ชาติ

 
 
วิสัยทัศน์ :

การเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย

 
 
ผู้บริหาร :

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 89 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมทอง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5451000 โทรสาร 02-5453882
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.thaiairways.co.th/
 
คำสำคัญ : การบินไทย
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
บริการสำรองที่นั่ง