CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

• ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การบริการที่มีคุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า
• มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงให้แก่ ผู้ถือหุ้น
• เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับ พนักงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนักถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีดความสามารถ ทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิ่มพูนความผูกพันต่อองค์กร
• ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

 
 
วิสัยทัศน์ :

'เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศด้วย เสน่ห์ความเป็นไทย’

 
 
ผู้บริหาร :

กรรมการ

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : เปิดให้บริการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ปิดให้บริการ: วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่อยู่ : 89 สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ (66-2) 545-3691 โทรสาร (66-2) 545-3199
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.thaiairways.co.th/
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
บริการสำรองที่นั่ง