CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริษัท ขนส่ง จำกัด

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยการจัดหารถโดยสารที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มีความทันสมัย และปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เท่าเทียม และเป็นธรรม

2. พัฒนาสถานีเดินรถให้เชื่อมโยงการเดินทาง ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในภูมิภาค

3. พัฒนาสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถให้มีบริการแบบครบวงจร

4. รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสารตามกฎหมาย คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน และบุคคลที่สาม ด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม

5. พัฒนาการให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา สามารถตรวจสอบ สถานะของพัสดุภัณฑ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงส่งพัสดุภัณฑ์ให้ถึงปลายทางด้วยความเรียบร้อย ไม่ชำรุดเสียหาย

6. ให้บริการขนส่งที่ได้มาตรฐานตามที่ บขส. กำหนด และดำเนินกิจการภายใต้ กฎ ระเบียบ นโยบายรัฐบาลยึดถือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การขนส่งมีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองค์กร

8. ดำเนินการขนส่งด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

9. จัดระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม

10. ดำเนินกิจการขนส่งร่วมกับคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม กำกับ ดูแล และสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับคู่ค้าภายใต้ กฎ ระเบียบ เงื่อนไขสัญญา

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสาร ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงท่ัวไทย ก้าวไกลสู่เพื่อนบ้าน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 
ผู้บริหาร :

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล
 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
นายมาโนช  สายชูโต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
นายณัฐวุฒิ  อ่อนน้อม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
นางวราภรณ์ ชัยฤกษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 999 ถ.กำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-9362852-66 โทรสาร 02-9361160
อีเมลติดต่อ : borkorsor@transport.co.th
 
คำสำคัญ : บขส.