CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์ :

เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัย ได้มาตรฐานบริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค ภายในปี พ.ศ.2559

 
 
ผู้บริหาร :

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

รองผู้จัดการใหญ่
นายพินิจ คำปู่ (ฝ่ายธุรกิจเดินรถ)
นายสมบัติ  นะนุนา (ฝ่ายบริหารการเดินรถ)
นางสุกานดา  ธนพานิชกุล (ฝ่ายบริหาร)
นายบุญช่วย  สกุลวิไลเลิศ (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 999 ถ.กำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-9362852-66 โทรสาร 02-9361160
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.transport.co.th/
 
คำสำคัญ : บขส.