CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

      1. พัฒนาการให้บริการและคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ที่รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
      2. เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศ และเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึงระดับตำบล
      3. ส่งเสริมการบูรณาการ งานวิจัย นวัตกรรม วิชาการ และการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
      4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
      5. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 
 
วิสัยทัศน์ :

"บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวอย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลา ตรงตามความต้องการ"

 

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์


รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
ว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-399-4012-4, 0-2399-4566, 0-23994568-74, 0-2399-4578, 0-2399-4580, 0-2398-0225-8 โทรสาร 02-383-9049, 02-398-0229, 02-361-3180
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.tmd.go.th/index.php
อีเมลติดต่อ : weatherman@metnet.go.th