CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. พยากรณ์อากาศ   ครอบคลุม  ทั้งประเทศและออกคำเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  แม่นยำทัน
    เหตุการณ์ เพื่อตอบสนองต่อ การบริหารจัดการในการลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ
2. สร้างความตระหนัก  ของประชาชนถึงภัยธรรมชาติ  และสามารถปฏิบัติตน  ได้อย่างถูกต้อง   ในการ
    รักษาชีวิต    และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ   โดยใช้เทคโนโลยี   และวิธีการบริการสารสนเทศ  ที่
    ทันสมัย
3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ สำหรับผู้ใช้ในกิจการต่าง ๆ
4. ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยา
5. เพิ่มบทบาท   ความร่วมมือ   ระหว่างประเทศ   ด้านอุตุนิยมวิทยา   และสิ่งแวดล้อม   เพื่อความเข้าใจ
    สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป

 
 
วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย

รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
นายสงกรานต์ อักษร

รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
นางคนึงนิจ คชศิลา

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2399-4566, 0-23994568-74
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.tmd.go.th/index.php