CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ควบคุมการจัดสรร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเสริมสร้างระบบและกลไกการจัดการภายในให้สามารถดำเนินภารกิจ ประสานกับเครือข่ายภาคีและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีพลังและสอดคล้องกลม กลืน

 
 
วิสัยทัศน์ :

คงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ พัฒนาและสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่การเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส

 

 

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายจตุพร บุรุษพัฒน์
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช
นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : ทุกวัน
ที่อยู่ : อาคารกรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02278-8500 โทรสาร 02-2788586
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.mnre.go.th
อีเมลติดต่อ : webmaster@mnre.mail.go.th