CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

กำหนดนโยบาย วางแผน และบริหาร ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง โดยยึดหลัก การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

 

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-141 1300 02-141 1299 02-141 1390 โทรสาร 02-143 9242
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.dmcr.go.th
 
แผนที่