CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  • ส่งเสริมการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธ์ุสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยไว้เพื่อมิให้สูญพันธุ์
  • จัดแสดงพันธุ์สัตว์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่า
  • ดำเนินการส่งเสริมการดูแลสัตว์ป่าในถิ่นอาศัยและนอกถิ่นอาศัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  • จัดให้มีการบริการสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาพักผ่อนและท่องเที่ยว
 
 
วิสัยทัศน์ :

"เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับอาเซียน ภายในปี ๒๕๖๕"

 
 
ผู้บริหาร :

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
นายสุเมธ กมลนรนาถ
นายสุริยา แสงพงค์
นายอภิเดช สิงหเสนี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานชั่วคราว) สำนักงานเลขที่ 267,267/1 และ 267/8 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02 5870051-60
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.zoothailand.org/
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
เรียนรู้ออนไลน์