CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. จัดทำนโยบาย แผน และมาตรการแบบบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสภาพแวดล้อม

2. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในการนำนโยบาย แผน และมาตรการสู่การปฏิบัติ

3. ติดตามประเมิน เสนอแนะและรายงานผลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. สร้างความรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนและสื่อสารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. สร้างกลไกขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเป็นไปตามภารกิจของสำนักงาน

 
 
วิสัยทัศน์ :

สร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในปี 2580

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางรวีวรรณ ภูริเดช

รองเลขาธิการ
นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์
นายสุโข อุบลทิพย์
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400 ย้ายไปยังสำนักงานชั่วคราว อาคารทิปโก้ 2 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563)
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2265 6500
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.onep.go.th/
อีเมลติดต่อ : webmaster@onep.go.th