CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

จัดทำนโยบายและแผนแบบบูรณาการเสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการประสานเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายนพดล ธิยะใจ (รักษาการ)

รองเลขาธิการ
นายนพดล ธิยะใจ
นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
นางรวีวรรณ ภูริเดช
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2265 6500 โทรสาร 0 2265 6511
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.onep.go.th/