CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการค้าภายใน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพาณิชย์
พันธกิจ :

1. พัฒนา  และส่งเสริมระบบตลาด  และการตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ   เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า  และขีด
    ความสามารถในการแข่งขัน
2. ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกร
3. ดูแลราคา และปริมาณสินค้า และบริการ  ภาระค่าครองชีพ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรมโดยคำนึงถึง
    กลไกตลาดรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภคในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเอง
4. เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็นธรรม
5. ดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม  และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งป้องกัน  การ
    ผูกขาดตัดตอนทางการค้า
6. พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 
วิสัยทัศน์ :

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรมและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมการค้าภายใน
นายสมชาติ สร้อยทอง

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์
นายสุชาติ สินรัตน์
นางสาวนพพร ลิ้นทอง

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนนนนทบุรี1 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2507-6111 , 0-2507-5530 โทรสาร 0-2547-5361
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dit.go.th
 
คำสำคัญ : การค้าภายใน,diy