CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมการค้าภายใน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพาณิชย์
พันธกิจ :

1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า ระบบและกลไกการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น
3. ดูแลราคา ปริมาณ และการแข่งขันในสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นธรรม
4. พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดให้เทียบเท่าสากลและเป็นผู้นำในอาเซียน
5. เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในการบริโภคสินค้าและบริการรวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง
6. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
7. บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

 
 
วิสัยทัศน์ :

เศรษฐกิจการค้าในประเทศมีความเข้มแข็ง เป็นธรรม ขยายตัวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี

 
 
ผู้บริหาร :

อธิบดีกรมการค้าภายใน
นายวิชัย โภชนกิจ

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย
นายประโยชน์ เพ็ญสุต
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2507 5530 โทรสาร 0 2547 5361
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.dit.go.th
 
คำสำคัญ : การค้าภายใน,diy