CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. บริหารจัดการสถิติ   และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ   เพื่อสนับสนุนการพัฒนา  และเสริมสร้าง
    ศักยภาพการ แข่งขันของประเทศ
2. จัดทำสำมะโน หรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม
    เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

 
 
วิสัยทัศน์ :

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศนำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์
นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล
นางสาวมาลี วงศาโรจน์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ที่อยู่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถ. � ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-142-1234 โทรสาร 02-14-17500-03
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nso.go.th/
อีเมลติดต่อ : services@nso.go.th