CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

1. จัดทำสำมะโน สำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของ ประเทศ
2. บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับองค์ความรู้วิชาการด้านสถิติแก่ผู้ใช้บริการทุก ภาคส่วน
3. พัฒนางานสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. บูรณาการ เชื่อมโยงสถิติ และข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ
6. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการให้ความร่วมมือ และเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล

 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นองค์กรหลักของชาติในการบริหารจัดการระบบสถิติเพื่อการพัฒนาประเทศ”

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

นายวิชัย ประทีปทิพย์  
นางอรวรรณ สุทธางกูร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nso.go.th/sites/2014
อีเมลติดต่อ : services@nso.go.th
 
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ