CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :

1. กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม 
2. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม 
3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข 
4. สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
5. บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

 
 
วิสัยทัศน์ :

สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม 
"Promoting a fair society based on equality"
ยุติธรรมสร้างสุข "ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน"

 
 
ผู้บริหาร :

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายวัลลภ นาคบัว
นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กระทรวงยุติธรรม เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 08 1174 0834
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.moj.go.th
อีเมลติดต่อ : complainingcenter@moj.go.th