CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงยุติธรรม
พันธกิจ :

1. ตรวพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ แก่องค์กร และหน่วยงาน ที่ปฎิบัติงาน
    ด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและภายนอกประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

 
 
วิสัยทัศน์ :

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ยกระดับมาตรฐานวิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นายศักยา ชูใหม่
พันตำรวจโทสุพจน์ นาคเงินทอง

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ. แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5028610-3 โทรสาร 02-5028290
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.cifs.moj.go.th