CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงวัฒนธรรม
พันธกิจ :
  1. กำหนด นโยบาย แผน และมาตรการด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
  2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
  3. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
  4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม 
 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการของหน่วยงาน ในสังกัด

 
 
ผู้บริหาร :

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ 

 

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร
นายกฤษฎา คงคะจันทร์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2093592-95 โทรสาร 02-2093591
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.m-culture.go.th/th/index.php