CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ด้วยการ
๑. พัฒนาและให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และช่องทางการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ
๒. ศึกษาวิจัยและรวบรวมวัสดุตัวอย่าง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมชาติวิทยา
๓. วิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
๔. พัฒนาธุรกิจและระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

 
 
วิสัยทัศน์ :

เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำในอาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการ อพวช.
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
เวลาทำการ : การบริการ (วัน เวลา เปิด-ปิด) วันอังคาร-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. หยุดวันจันทร์
ที่อยู่ : เทคโนโลยี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-5779999 โทรสาร 02-5779900
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.nsm.or.th/
อีเมลติดต่อ : nsm_mkt@nsm.or.th