CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  2. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรม และที่ปรึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
  3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม
 
 
วิสัยทัศน์ :

วว. เป็นองค์กรชั้นนำในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้ว่าการ
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

 
รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม
นายวิรัช จันทรา
 
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์
 
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
นายสายันต์ ตันพานิช
 
รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม
ดร.อาภากร สุปัญญา
 
รองผู้ว่าการบริหาร
ดร.จิตรา ชัยวิมล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.tistr.or.th/
อีเมลติดต่อ : tistr@tistr.or.th