CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้ รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับ สากล

 
 
วิสัยทัศน์ :

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้นำหนึ่งในสอง ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอภิชาติ จีระวุฒิ

รองเลขาธิการ กพฐ.
นายกมล รอดคล้าย
นางอ่องจิต เมธยะประภาส
นายโรจนะ กฤษเจริญ

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 319 วังจันทรเกษม ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.obec.go.th/