CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :
  1. การให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ
  2. การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  3. การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ
  4. การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
  5. การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์
  6. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม
  7. การให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม
 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล

 

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
นายสมปรารถนา สุขทวี

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 25791370 - 9
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.nrct.go.th/
อีเมลติดต่อ : pr@nrct.go.th