CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงพาณิชย์
วิสัยทัศน์ :

เป็นองค์กรกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2199 5400 โทรสาร 0 2143 7715
ลิงค์หน่วยงาน : https://otcc.or.th/
อีเมลติดต่อ : info@otcc.or.th
 
คำสำคัญ :