CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงแรงงาน
พันธกิจ :

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุภารกิจตามกฎหมาย และภารกิจในการขับเคลื่อนตามวิสัยทัศน์ สสปท. ได้กำหนดพันธกิจเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ดังนี้

  • บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
  • พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
  • สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
  • ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
  • สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สสปท.
 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สู่อาเซียน ภายในปี 2562-2566”

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
นายวรานนท์  ปีติวรรณ
 
รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
นางจุฑาพนิต  บุญดีกุล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0 2448 9111 โทรสาร 0 2448 9098
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.tosh.or.th/
อีเมลติดต่อ : tosh@tosh.or.th
 
คำสำคัญ :