CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

Better to die than to lie.

 

พันธกิจลูกเสือไทย
เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้


(1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม 
(5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

 
 
วิสัยทัศน์ :

เสียชีพอย่าเสียสัตย์
Better to die than to lie.

เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้


(1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง 
(2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
(3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจการต่างๆตามความเหมาะสม 
(5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติ

 
 
ผู้บริหาร :

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
นายประเสริฐ บุญเรือง

 

รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 154 ศาลาวชิราวุธ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2192731 โทรสาร 02-2168847, 02-2192108
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.scoutthailand.org/