CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กรมพระธรรมนูญ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พันธกิจ :

พันธกิจตามกฎหมาย
          ด้านศาลทหาร
          ด้านอัยการ
          ด้านทนายทหาร
          ด้านนายทหารพระธรรมนูญ
          ด้านธุรการและวิชาการทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ 
          ด้านการคุ้มครองพยาน

พันธกิจด้านศาลทหาร
          ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาลทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย ทรงประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  และเป็นสากล 
 
พันธกิจด้านอัยการทหาร
          อำนวยการ  ควบคุมและกำกับดูแลกิจการอัยการทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย
ทรงประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  สามารถอำนวยความยุติธรรมโดยรวดเร็ว  รอบคอบ  และตรวจสอบได้  
 
พันธกิจด้านทนายทหาร
          อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลกิจการทนายทหารให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย
ทรงประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผล  ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของกำลังพล  รวมตลอดถึงการดำเนินกิจการสงเคราะห์ทางกฎหมาย  
 
พันธกิจด้านนายทหารพระธรรมนูญ
          อำนวยการ  ควบคุมและกำกับดูแลกิจการนายทหารพระธรรมนูญให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย  ทรงประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผล  ส่งเสริมวิทยาการให้นายทหารพระธรรมนูญสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด  
 
พันธกิจด้านธุรการและวิชาการทางด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์
กำหนดนโยบาย  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงานและควบคุมกำกับดูแลให้กำลังพลในตำแหน่งอัตราเหล่าทหารพระธรรมนูญของกระทรวงกลาโหม  มีความเจริญก้าวหน้าตามแนวทางการรับราชการของเหล่าทหารพระธรรมนูญโดยเสมอภาค
กำหนดนโยบายในการฝึกศึกษา  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน  ควบคุมและกำกับดูแลให้กำลังพลเหล่าทหารพระธรรมนูญได้รับวิทยาการตามแนวทางการรับราชการของเหล่าโดยเท่าเทียมกัน  
         ดำเนินการและประสานงานในกิจการด้านกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ
ด้านนิติธรรมทหารและสังคมศาสตร์  ให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย  ทรงประสิทธิภาพ  และ
มีประสิทธิผล  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ราชการทหาร  

พันธกิจด้านการคุ้มครองพยาน
         คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพยานในคดีอาญา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้คำปรึกษาและแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน พัฒนาระบบและมาตราการคุ้มครองพยานให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดติดตาม ประเมินผล
การดำเนินการคุ้มครองพยาน

 
 
วิสัยทัศน์ :

กรมพระธรรมนูญเป็นองค์กรหลักของกระทรวงกลาโหมที่มุ่งธำรงความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมทหารแก่ทหารและประชาชน รักษาดุลยภาพแห่งกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสั่งการการปกครองบังคับบัญชาทหารในอันที่จะเพิ่มศักยภาพด้านการทหารของชาติโดยรวม

 
 
ผู้บริหาร :
เจ้ากรมพระธรรมนูญ
พลเอก ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์
 
รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
พลโท นพพร  โควหกุล

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : กรมพระธรรมนูญ ถนน หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://jag.mod.go.th/