CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

กองบัญชาการกองทัพไทย

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กองทัพไทย
พันธกิจ :

1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

4. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อบ้านกลุ่มประเทศอาเซียนมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรมและสันติวิธี

7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติเพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี

 

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๑)

พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒)

พลเอก ชูชาติ บัวขาว

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๓)

พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฎฐ์

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๔)

พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 127 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2572-1234 ,0-2572-1227
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.rtarf.mi.th/index.php/th/