CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงคมนาคม
พันธกิจ :

บริษัทฯ ให้บริการด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า

 
 
วิสัยทัศน์ :

บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล

 
 
ผู้บริหาร :

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

 

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายประสงค์ พันธ์สีมา

นายปิยะ วิโรจน์โภคา

นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-308-5600 โทรสาร 02-308-5696
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.srtet.co.th/
อีเมลติดต่อ : info@srtet.co.th
 
คำสำคัญ : รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.