CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐาน

พันธกิจ :

๑. ทำหน้าที่เลขานุการและปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการกระจายอำนาจในภาพรวม

๓. จัดทำ ทบทวน และพัฒนาแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับ ดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ

๔. พัฒนาการบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖. กำหนดนโยบาย ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗. เสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘. จัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามความจำเป็น

๙. ศึกษาวิจัย และเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนราชการและส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ

๑๐. ติดตาม ประเมินผล และประมวลผลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒. วางระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประสานเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๓. พัฒนาระบบสารสนเทศและศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจฯ

๑๔. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ระเบียบและคำสั่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการฯ

๑๕. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๖. จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ

๑๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-2283-4615 โทรสาร 02-283-4640-2
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.odloc.go.th
อีเมลติดต่อ : odloc@opm.go.th