CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : สำนักนายกรัฐมนตรี
พันธกิจ :

1. ผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
2. สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. เตรียมความพร้อมด้านบูรณาการข้อมูลที่ดิน ป้องกันการสูญเสียสิทธิ การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ

 
 
วิสัยทัศน์ :

“จัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปี 2562 เพื่อเป็นกลไกในการช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจน โดยมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ํา และสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน”

 
 
ผู้บริหาร :

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด

 

รองผู้อำนวยการ
นายเอก วรรณประทีป

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-2781244 , 02-2781648 ต่อ 610 โทรสาร 02-2781148
ลิงค์หน่วยงาน : https://www.labai.or.th/
อีเมลติดต่อ : labai@labai.or.th