CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พันธกิจ :

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

3. บริการวิชาการแก่สังคม

4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล 

 
 
วิสัยทัศน์ :

“เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน”

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง

 

รองอธิการบดี

ผศ.มานะ ภู่หลำ

ผศ.พรสวรรค์ สระภักดิ์

ผศ.ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน

ผศ.ดร.ชนิตา ไกรเพชร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 038-054235 โทรสาร 038-054245
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.tnsu.ac.th/web/web3/