CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

 
 
วิสัยทัศน์ :

พัฒนาคน สังคม ภายใต้พหุวัฒนธรรมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย

รองอธิการบดี
ผศ.ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี
ผศ.อับดุล  บินระหีม
ผศ.คล่อง  วงศ์สุขมนตรี
ผศ.ประทีป หมวกสกุล
ผศ.ธีระ  เทพพรหม

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 49 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.pnu.ac.th/