CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน์ :

กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

ผู้ว่าการ

นายสมพงษ์ ปรีเปรม

 

รองผู้ว่าการ

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา
นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ
นายถิรวุฒิ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นายชีวิน พัฒนคูหะ
นายเสกสรร เสริมพงศ์
นายชาติชาย ภุมรินทร์
นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์
นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา
นายศุภชัย เอกอุ่น
นายสุชาติ เครือแก้ว
นายอนุโลม อุตมะพันธุ์
นายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร
นายปิยพจน์ รุธิรโก
นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์
นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ
นายสุชาติ โชติกธีรกุล
นางนราวดี ศิริสมรรถการ
นายจาตุรงค์ สุขะเสน

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-589-0100-1
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.pea.co.th/
 
คำสำคัญ : การไฟฟ้า,pea
 
บริการที่เกี่ยวข้อง
ระบบช่องทางการบริการผู้ใช้ไฟ