CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ
2. ศึกษา วิจัย สร้างสรรค์ ส่งเสริม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและสากล
3. ผลิต และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
4. บริการวิชาการแก่สังคม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. ส่งเสริม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

 
 
วิสัยทัศน์ :

ภายในปี พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ(Comprehensive University) ในการกำกับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการอุดม ศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี (รักษาการ)

รองอธิการบดี
ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์
 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
ข้อมูลการติดต่อ : โทรศัพท์ 0-5526-7000 โทรสาร 0-5526-7058
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.psru.ac.th