CSA STAR TIER Thailand e-Government Thailand e-Government Twitter เสนอแนะ ขนาดอักษร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานต้นสังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ
พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ  ระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม   อย่างมี
    คุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ให้บริการวิชาการ  ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์  เพื่อการมีอาชีพอิสระ  และพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่ม
    ศักยภาพในการแข่งขัน
5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและ
    ความก้าวหน้า
7. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้เพื่อเอื้อต่อนโยบาย
    หลัก

 
 
วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

 
 
ผู้บริหาร :

อธิการบดี
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปญมรัฐ

รองอธิการบดี
ดร. วิชัย พยัคฆโส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง
นางวนิดา ปอน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมานิการ์ จันทร์บรรเจิด

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ : 39 หมู่ 1 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
ข้อมูลการติดต่อ :
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.rmutt.ac.th